CORONA, COVID-19 upp,dat 17/4

Vill nu att alla tänker på att följa riktlinjer som gäller. Tvätta händer, sprita och lufttorka. När vi är nere i lokalen försök håll avstånd likaså när vi flyger på klubbfältet. vi blir ju sällan mer än 10 personer så avstånd skall nog inte vara ett problem. vi har ju många 70+ i våran klubb som ligger i farozonen som brinner för att flyga. vi kanske skall låta dom flyga i en (säker) miljö, då vi yngre väntar. Ligger nu även som klickbar länk i huvud menyn. Senaste veckorapporten från Folkhälsomyndighen

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall i Sverige förändras ständigt, för aktuellt antal se den dagliga uppdateringen på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Mellan vecka 13 och 14 ökade antalet provtagna individer från cirka 12 300 till cirka 17 700. Samtidigt ökade antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige med 3 208 vilket är en ökning med 65 procent jämfört med veckan innan. Andelen positiva prover inom laboratorierapporteringen ökade något från 16 till 18 procent.

Inom sentinelövervakningen ökade andelen positiva prover efter att ha varit oförändrad två veckor i rad. Sentinelövervakningen utgör provtagning av ett stickprov av individer som söker öppenvård med pågående luftvägsinfektion. Eftersom sentinelövervakningen fångar fall med en mildare grad av sjuklighet, tyder ökningen på att spridningen i samhället ökade mellan vecka 13 (7,2 procent positiva) och 14 (13,5 procent positiva) och då främst i vissa regioner. Andelen positiva var högst i Region Uppsala (37 %), Region Stockholm (35 %) och Region Halland (19 %). Andelen positiva i Region Skåne och Västra Götalandsregionen var 5 respektive 4 procent, vilket tyder på en lägre spridning av covid-19 vilket också ses i statistiken över anmälda fall. Eftersom antalet inskickade prover och deltagande enheter varierar över regionerna ger jämförelser mellan regioner dock begränsad information. Inom flera regioner har inga prover ännu skickats in, vilket gör att det inte går att dra slutsatser om läget i dessa regioner utifrån sentinelövervakningen.

Under vecka 14 rapporterade många regioner fortsatt fall på särskilda boenden för äldre, vilket återspeglades i åldersfördelningen bland fallen. Hittills under epidemin har åldersgruppen 90 år och äldre haft högst incidens, följt av åldersgruppen 80-89 år. Bland personer som rapporterats ha avlidit med covid-19 var medelåldern 81 år. Åldersgruppen 70 år och äldre stod för 87 procent av de avlidna fram till och med vecka 14. Det är fortsatt eftersläpning i rapporteringen.

Antalet patienter med covid-19 som påbörjade intensivvård var något högre vecka 14 (260) än föregående vecka (238) och ökade med cirka 37 per dag. Bland intensivvårdade fall var medelåldern 60 år. Fortsatt var det många fler män (75,5%) som intensivvårdades än kvinnor. Bland intensivvårdade patienter och avlidna var personer med underliggande sjukdomar såsom kronisk hjärtsjukdom inklusive hypertoni, kronisk lungsjukdom, kronisk njursvikt och diabetes överrepresenterade.

Bekräftade fall av covid-19 har rapporterats smittade i samhället i stort sett i alla regioner men stora regionala skillnader sågs även under vecka 14. Region Stockholm, Region Sörmland och Region Östergötland hade högst incidens under vecka 14 med 130 fall per 100 000 invånare eller mer.

Mellan 27:e mars och 3:e april genomförde Folkhälsomyndigheten en undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i samhället i Stockholm. Resultat av provtagningen visade att 2,5 procent av Stockholmarna hade en pågående covid-19 infektion. Studien ger en ögonblicksbild av spridningen men kan inte visa hur många som tidigare haft covid-19. Läs mer i veckorapporten nedan

LÄS MER: Nya hårdare riktlinjer: Alla måste ta sitt ansvar